Ukupno Statistika


Dnevno Unikatni PSs Ukupno PSs Unikatni Ulaz Ukupno Ulaz Unikatni Izlaz Ukupno Izlaz
Prosek 2,829.6 4,631.2 6.6 8.0 4.4 4.4
Danas 348 535 3 4 0 0
Juce 3,011 5,044 4 4 0 0
March 28 3,005 5,070 6 6 1 1
March 27 2,906 4,769 14 16 4 4
March 26 3,182 5,161 5 5 2 2
March 25 2,799 4,501 7 7 1 1
March 24 3,040 4,935 9 10 5 5
March 23 3,231 5,224 5 8 4 4
March 22 3,396 5,633 7 13 5 5
March 21 3,378 5,440 6 7 22 22
Nedeljno Unikatni PSs Ukupno PSs Unikatni Ulaz Ukupno Ulaz Unikatni Izlaz Ukupno Izlaz
Prosek 23,442.1 38,743.3 70.2 88.6 20.5 21.1
Ove Nedelje 9,270 15,418 27 30 5 5
Prosle Nedelje 22,157 36,023 48 60 146 147
Nedelja 11 22,301 37,035 40 57 23 24
Nedelja 10 26,704 42,440 61 104 1 1
Nedelja 09 23,918 39,523 160 212 2 2
Nedelja 08 24,589 41,814 101 126 1 1
Nedelja 07 28,875 47,302 62 72 4 5
Nedelja 06 26,849 44,812 67 75 6 6
Nedelja 05 24,551 40,952 70 77 6 6
Nedelja 04 25,207 42,114 66 73 11 14
Mesecno Unikatni PSs Ukupno PSs Unikatni Ulaz Ukupno Ulaz Unikatni Izlaz Ukupno Izlaz
Prosek 110,913.7 186,111.3 453.9 559.9 492.2 514.0
Ovaj Mesec 97,412 158,990 319 439 177 179
Prosli Mesec 104,587 174,287 297 352 12 13
January 17 166,229 257,528 313 361 56 59
December 16 121,504 187,513 287 347 177 183
November 16 105,866 187,429 530 667 38 38
October 16 111,672 193,444 649 734 165 165
September 16 101,485 176,350 627 740 138 142
August 16 104,520 184,517 448 541 233 265
July 16 100,417 174,887 507 573 374 417
June 16 95,445 166,168 562 845 3,552 3,679
Unikatni PSs Ukupno PSs Unikatni Ulaz Ukupno Ulaz Unikatni Izlaz Ukupno Izlaz
Ukupno 17,458,526 40,031,966 66,502 84,831 45,111 47,527