Ukupno Statistika


Dnevno Unikatni PSs Ukupno PSs Unikatni Ulaz Ukupno Ulaz Unikatni Izlaz Ukupno Izlaz
Prosek 2,377.1 4,263.5 10.3 11.5 8.7 8.7
Danas 2,033 3,519 5 6 10 10
Juce 2,782 4,813 30 34 1 1
March 21 2,561 4,652 11 13 0 0
March 20 2,482 4,730 7 8 0 0
March 19 2,604 4,765 11 11 0 0
March 18 2,322 4,085 9 9 1 1
March 17 2,022 3,657 10 10 0 0
March 16 2,343 4,279 4 7 0 0
March 15 2,205 4,031 6 6 63 63
March 14 2,417 4,104 10 11 12 12
Nedeljno Unikatni PSs Ukupno PSs Unikatni Ulaz Ukupno Ulaz Unikatni Izlaz Ukupno Izlaz
Prosek 17,145.8 29,869.2 50.9 64.5 43.8 46.3
Ove Nedelje 12,462 22,479 64 72 11 11
Prosle Nedelje 15,947 28,175 50 61 76 76
Nedelja 10 15,877 27,165 46 74 7 7
Nedelja 09 18,619 31,954 52 78 16 16
Nedelja 08 18,942 33,412 50 70 2 2
Nedelja 07 18,095 31,683 40 45 7 7
Nedelja 06 17,535 31,258 57 68 18 18
Nedelja 05 17,111 30,641 52 61 199 200
Nedelja 04 17,288 29,942 50 55 99 106
Nedelja 03 19,582 31,983 48 61 3 20
Mesecno Unikatni PSs Ukupno PSs Unikatni Ulaz Ukupno Ulaz Unikatni Izlaz Ukupno Izlaz
Prosek 75,770.5 128,824.2 210.7 270.1 110.0 113.7
Ovaj Mesec 54,043 94,751 184 250 98 98
Prosli Mesec 73,432 129,062 195 239 221 221
January 18 87,718 145,548 246 318 130 160
December 17 82,081 134,398 214 262 34 34
November 17 77,355 129,490 246 318 158 158
October 17 80,075 135,797 194 229 27 30
September 17 69,037 122,329 171 231 46 49
August 17 75,381 129,837 142 253 166 166
July 17 79,672 135,086 207 263 41 42
June 17 78,911 131,944 308 338 179 179
Unikatni PSs Ukupno PSs Unikatni Ulaz Ukupno Ulaz Unikatni Izlaz Ukupno Izlaz
Ukupno 18,407,774 41,630,954 69,118 88,133 46,266 48,719